Algemene voorwaarden

TASTEVIN KOPPERS
Gevestigd: Rooversbroekdijk 86 - 2162 JZ LISSE - HR Leiden 28011795 - BTW Nr. 183636831.B01

01 ALGEMEEN
01-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Tastevin Koppers, hierna te noemen Tastevin Koppers, en de opdrachtgever (hierna te noemen Koper) in persoon c.q. het bedrijf waarvoor deze werkzaam is of handelt.
01-2 De toepassing van andere Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk tussen Tastevin Koppers en koper overeengekomen.

02 AANBIEDINGEN EN PRIJS
02-1 Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij deze een geldigheidstermijn bevatten.
02-2 De bij de aanbieding behorende afbeeldingen, monsters gewichts-en inhoudsopgaven zijn zo juist mogelijk, voor de gevolgen van eventuele fouten in voorvermelde gegevens bij gebruik van die gegevens door anderen dan Tastevin Koppers kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
02-3 Alle afbeeldingen blijven eigendom van Tastevin Koppers en mogen niet door anderen, zonder toestemming, ter hand/ ter inzage worden gesteld of bekend gemaak
02-4 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
02-5 Prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
02-6 Prijzen zijn gebaseerd op levering af bedrijf/ magazijn inclusief normale kosten van verpakking/ glas, exclusief statiegeld.

03 VERLADING EN TRANSPORT
03-1 Prijzen zijn exclusief kosten van vervoer
03-2 Verlading en verzending moet op doelmatige wijze geschieden. Een verpakking dient dusdanig gekozen te worden met het doel schade te voorkomen.
03-3 Indien de koper geen transportmiddel voorschrijft, of levert, kiest Tastevin Koppers voor de meest gebruikelijke wijze van transport.
03-4 De kosten van transport en schade door dit transport, indien dit niet door Tastevin Koppers gebeurd, zijn voor rekening van koper.
03-5 Transportverzekering is voor rekening van koper.

04 LEVERING EN RISICO-OVERGANG
04-1 Als plaats van levering geldt de opslagplaats/ verwerkingsruimten van Tastevin Koppers.
04-2 Tastevin Koppers behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren als vorige leveringen niet binnen de gestelde termijn zijn betaald. Tastevin Koppers is niet aansprakelijk voor schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.
04-3 Bij ontvangst dient het geleverde gecontroleerd te worden op juistheid, manco’s en/ of breuk. Indien niet correct bevonden, alleen binnen 24 uur na afleveren gemeld, wordt een klacht in behandeling genomen. Breuk wordt alleen dan vergoed indien ook geconstateerd door de persoon die de goederen aflevert.
04-4 Direct na aflevering van de goederen is elke schade welke aan de goederen ontstaat voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
04-5 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Tastevin Koppers. Het retourneren van de goederen door de klant aan Tastevin Koppers is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
04-6 Muteren van orders dient op dezelfde dag als de dag van de bestelling bij Tastevin Koppers plaats te vinden. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo dezelfde dag als de besteldag op de site in contact te stellen met Tastevin Koppers via email.

05 EMBALLAGE/ GOEDEREN
05-1 Onder emballage wordt verstaan alle duurzame verpakkingen als kratten/ containers/ pallets e.d. welke door Tastevin Koppers worden geleverd en tegen kostprijs berekend.
05-2 Emballage wordt teruggenomen/ verrekend indien in goede staat en binnen 3 maanden na aflevering retour.
05-3 Goederen worden alleen dan teruggenomen indien in nieuwstaat, THT datum niet verstreken is en vooraf ons accoord voor retour is gegeven. Creditering alleen tegen gefactureerde prijs.

06 OVERMACHT
06-1 In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.
06-2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de invloedsfeer van Tastevin Koppers waardoor nakoming van de overeenkomst niet meer kan worden verlangd zoals stakingen, overheidsmaatregelen, brand, extreme weersomstandigheden en of oproer/ oorlog.

07 REKLAMES
07-1 Reklames dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk te onzer kennis te zijn gebracht, nadien is koper gebonden. Reclame schort de betaalverplichtingen niet op.

08 BETALING/ EIGENDOMSVOORBEHOUD
08-1 Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking voor levering te geschieden op één van de rekeningen van Tastevin Koppers tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verkoop op rekening alleen mogelijk na schriftelijke overeenkomst, betaaltermijn 14 dagen na ontvangst goederen.
08-2 Indien koper niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is Tastevin Koppers gemachtigd derden in te schakelen om de vordering te innen. Kosten hieruit voortvloeiend worden op de koper verhaald, verhoogd met de wettelijke rente. Een in gebreke stelling is hier niet voor nodig.
08-3 Goederen/ geleverde emballage en geleverd verhuur materiaal blijven ten alle tijden eigendom van Tastevin Koppers tot algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds vervallen facturen heeft Tastevin Koppers het recht de geleverde goederen alsmede de emballage terstond retour te halen en van plaats van opslag af te voeren naar bovengenoemd adres.

09 VERHUUR GOEDEREN
09-1 Goederen welke door Tastevin Koppers worden verhuurd blijven ten alle tijde eigendom van ovengenoemde, indien er schade en/ of breuk ontstaat wordt dit altijd doorberekend aan de huurder/ gebruiker.
09-2 Verhuurgoederen/ bruikleenmateriaal wordt schoon geleverd, indien de goederen vervuild of beschadigd worden retour gegeven worden de kosten van reiniging en/ of reparatie aan de huurder/ gebruiker doorbelast.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10-1 In geval van ontbinding van de overeenkomst door welke omstandigheid dan ook is Tastevin Koppers niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door ontbinding van de overeenkomst of door deze omstandigheden ontstane schade door het niet leveren van de goederen.
10-2 Tastevin Koppers heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de Tastevin Koppers website te wijzigen.

11 PERSOONSGEGEVENS
11-1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en om de klant te informeren over interessante aanbiedingen van Tastevin Koppers.
11-2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Tastevin Koppers. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

12 DIVERSEN
12-1 Tastevin Koppers zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten worden ontleend.
12-2 Nieuwe oogstjaren: Wij doen altijd onze uiterste best om de informatie op onze site up-to-date te houden. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat wij wijn aanbieden uit bijvoorbeeld oogstjaar 2006 maar uiteindelijk genoodzaakt zijn oogstjaar 2007 te leveren. U zal begrijpen dat het namelijk altijd mogelijk is dat juist op het moment dat ú bestelt het aangeboden oogstjaar uitverkocht is. Wij zullen dan wijnen van het nieuwe jaar gaan leveren. Indien u nadrukkelijk de voorkeur geeft aan een bepaald oogstjaar verzoeken wij dit duidelijk te vermelden bij uw bestelling.
12-3 Tastevin Koppers is de internet handelsnaam van Wijnkelder Tastevin Koppers en is onder laatst genoemde naam ingeschreven onder nummer 28011795 bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

13 GESCHILLEN
13-1 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, tenzij wij anders verkiezen. Voorts is het Nederlands Recht van toepassing daar waar deze ALV niet in voorzien.

© Tastevin Koppers - Lisse maart 2007
Gedeponeerd: Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer B 1739

Terug
Copyright © 2019 TASTEVINKOPPERS.NL - Powered by Zen Cart - Template by Proenski